[ Facebook ] Dame Nhồi Boom - 2017Hướng dẫn repport account die FAQ MD

– 1 clone bằng temp-mail . org ( nhớ add mã )

Fake victim . ( phải có 15 bạn bè chung với victim trở lên )

Fake bìa avt 3 stt của victim <3

Sau đó Fake ip hong kong ngôn ngữu China vào báo cáo giả mạo tôi .

Sau đó block victim

– vào account chính kết bạn với nick fake

– qua account fake kết bạn tầm 20-30 người không cần bạn chung với nạn nhân cũng đc

– qua lại account chính báo cáo mạo danh người tôi biết > tag account fake vào > submit > done

– báo cáo mạo danh ai đó > game > done

– khôi phục hoặc đóng tài khoản này > đóng tài khoản này > chọn mặt buồn > copy dán vào

– this is fake account immediately delete FAQ Impersonation

– Xong vào nick fake chờ facebook thông báo về. Thông báo về như sau” có người đã báo cáo 1

trang cá nhân mà họ cho rằng đang giả mạo bạn “. Xong dùng nick này vào tường nhà nick cần rip ấn ba

chấm rồi báo cáo tài khoản này giả mạo tôi. > hồ sơ này đại diện cho 1 danh nghiệp hoặc tổ chức > đóng

tài khoản chọn mặt buồn ( account on the account impersonation my fault )

– Link: https://www.facebook.com/help/contact/173034286130594?__mref=message_bubble

– Ô thứ 1: Link Victim

– Ô Thứ 2: Tên Victim

– Ô Thứ 3: San Francisco

– Ô thứ 4: account on the account impersonation my fault

– url:

– Id:

– Name:

– Mail:

– Thanks support

– Bước 7:

– https://www.facebook.com/help/contact/242798935802519

– Điền Tên Mình Vào

– Nhập Thần Chú:

– This account is impersonating my friend . this account created to lower the prestige of me . it

makes me scared . I need facebook group to review and delete the account immediately thanks because

it is threatening to file and my family

– ID:

– URL:

– Name:

– Mail:

– Bước 8:

– https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890?__mref=message_bubble

– Ô thứ 1: account on the account impersonation my fault

– url:

– Id:

– Name:

– Facebook

– Ô Thứ 2 Dán 3ảnh này vào

– link

– ảnh 1:https://www.google.com.vn/search?q=%E1%BA%A3nh+facebook+trang+c%C3%A1+nh%C3%A2n+kh%C

3%B4ng+th%E1%BB%83+hi%E1%BB%83n+th%E1%BB%8B&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd-

vC57IvOAhVKvY8KHVdaCCAQ_AUICCgB#tbm=isch&tbs=rimg%3ACWjL10BKgb4bIjhQsEPRdXfZcxBbtLBOt

-

O5LO9kLbMsEPCbzGN4OmhfLW7D7Y8ErlK5FzGhTX8rCag4a3bLCw0RmSoSCVCwQ9F1d9lzEZd9TU0Qr32s

KhIJEFu0sE6347kR-

YQgKVMAICwqEgks72QtsywQ8BF4ioOEgQdpCioSCZvMY3g6aF8tEQOBA1Z9rHMcKhIJbsPtjwSuUrkRtNDiT

ODwO2IqEgkXMaFNfysJqBH9RgEHaBUqSCoSCThrdssLDRGZEYYWJvvTg8ET&q=%E1%BA%A3nh%20faceb

ook&imgrc=mJOif157UPk1bM%3A– ảnh 2:https://www.google.com.vn/search?q=%E1%BA%A3nh+fake+facebook&espv=2&biw=1366&bih=677&t

bm=isch&imgil=3rEngTEe9Ho9VM%253A%253BMgBNKVOacd1cbM%253Bhttps%25253A%25252F%252

52Fplus.google.com%25252F%2525252BLeeC%25252525C3%25252525B4ngH%25252525E1%25252525

BA%25252525ADu%25252Fposts%25252FP4yHoWj4tg3&source=iu&pf=m&fir=3rEngTEe9Ho9VM%253A

%252CMgBNKVOacd1cbM%252C_&usg=__G6rv-

i2mkD2UBemR0NSj6WnGRbo%3D&ved=0ahUKEwi7qafe6ovOAhXHtI8KHVSlB6MQyjcIMg&ei=n5CUV_vd

LsfpvgTUyp6YCg#imgdii=3rEngTEe9Ho9VM%3A%3B3rEngTEe9Ho9VM%3A%3BpErXTDzetkn4kM%3A&i

mgrc=3rEngTEe9Ho9VM%3A– ảnh 3:https://www.google.com.vn/search?q=%E1%BA%A3nh+facebook+trang+c%C3%A1+nh%E1%BA%ADn+b

%E1%BB%8B+v%C3%B4+hi%E1%BB%87u+h%C3%B3a&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&source=l

nms&sa=X&ved=0ahUKEwiOgtGG8YvOAhWBRY8KHWvkAmAQ_AUICCgD#tbm=isch&tbs=rimg%3ACbf8i

m6N3zXHIjhBkVDFF2lRZNVKlZ4CuAm5HahbhYdZOQkRfe_1A1rOSSJolL_1w2EzbjAF6Sax1EBjNsHLeyLgYM

ZSoSCUGRUMUXaVFkEc0T8k_1icvlwKhIJ1UqVngK4CbkRTDOxGZ8JkTIqEgkdqFuFh1k5CRHQF7g8oWXK1io

SCRF978DWs5JIEXdzoMAorFlqKhIJmiUv_1DYTNuMRm4BaI8E6lZYqEgkAXpJrHUQGMxFwkawFgBZp_1SoS

CWwct7IuBgxlEWI9H48sXb6R&q=%E1%BA%A3nh%20facebook%20trang%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n

%20kh%C3%B4ng%20th%E1%BB%83%20truy%20c%E1%BA%ADp&imgrc=HahbhYdZOQn5fM%3AHYPER

LINK

"https://www.google.com.vn/search?q=ảnh+facebook+trang+cá+nhận+bị+vô+hiệu+hóa&espv=2&biw=

1366&bih=677&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiOgtGG8YvOAhWBRY8KHWvkAmAQ_AUI

CCgD#tbm=isch&tbs=rimg%3ACbf8im6N3zXHIjhBkVDFF2lRZNVKlZ4CuAm5HahbhYdZOQkRfe_1A1rOSSJo

lL_1w2EzbjAF6Sax1EBjNsHLeyLgYMZSoSCUGRUMUXaVFkEc0T8k_1icvlwKhIJ1UqVngK4CbkRTDOxGZ8JkTI

qEgkdqFuFh1k5CRHQF7g8oWXK1ioSCRF978DWs5JIEXdzoMAorFlqKhIJmiUv_1DYTNuMRm4BaI8E6lZYqE

gkAXpJrHUQGMxFwkawFgBZp_1SoSCWwct7IuBgxlEWI9H48sXb6R&q=ảnh%20facebook%20trang%20cá

%20nhân%20không%20thể%20truy%20cập&imgrc=HahbhYdZOQn5fM%3A"

https://www.google.com.vn/search?q=%E1%BA%A3nh+facebook+trang+c%C3%A1+nh%E1%BA%ADn+b

%E1%BB%8B+v%C3%B4+hi%E1%BB%87u+h%C3%B3a&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&source=l

nms&sa=X&ved=0ahUKEwiOgtGG8YvOAhWBRY8KHWvkAmAQ_AUICCgD#tbm=isch&tbs=rimg%3ACbf8i

m6N3zXHIjhBkVDFF2lRZNVKlZ4CuAm5HahbhYdZOQkRfe_1A1rOSSJolL_1w2EzbjAF6Sax1EBjNsHLeyLgYM

ZSoSCUGRUMUXaVFkEc0T8k_1icvlwKhIJ1UqVngK4CbkRTDOxGZ8JkTIqEgkdqFuFh1k5CRHQF7g8oWXK1io

SCRF978DWs5JIEXdzoMAorFlqKhIJmiUv_1DYTNuMRm4BaI8E6lZYqEgkAXpJrHUQGMxFwkawFgBZp_1SoS

CWwct7IuBgxlEWI9H48sXb6R&q=%E1%BA%A3nh%20facebook%20trang%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n

%20kh%C3%B4ng%20th%E1%BB%83%20truy%20c%E1%BA%ADp&imgrc=HahbhYdZOQn5fM%3Abước 9: báo cáo sự cáo > đã xãy ra lỗi > khác điền thần chú

– ASSE这一条款冒充我期待立即删除该帐户常见问题解答模拟

– URL:

À nhớ kẹp link 13 14t vào cho nó truất nha <3

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...